22 Nisan 2015 Çarşamba

Ceza Mahkemesi Kararları ve Kararların Temyizi

Ceza mahkemesinin karar duruşmasında duruşmanın sona erdiği taraflara bildirildikten sonra beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, mahkumiyet, güvenlik tedbiri uygulanması, davanın reddi ve düşmesi gibi bir karar verilir. 
Beraat Nedir?
Davada sanık hakkında verilen en sevindirici karar olup eylem kanunda suç olarak tanımlanmamışsa, suçun sabit olmaması halinde, suçta kanunun aradığı kast ya da taksirin olmaması, olayda hukuka uygunluk nedeni bulunmaması halinde, suçun sanık tarafından işlendiğine dair somut delil olmaması halinde sanığın beraetine karar verilir. 

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Nedir?
Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı aşağıdaki hallerde verilir. 
-Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır dilsizlik hali, geçici nedenler 
-Hukuka aykırı ancak bağlayıcı emrin yerine getirilmesi, zorunluluk hali, suçun cebir, şiddet veya tehditle işlenmesi halleri, 
-Meşru savunmada sınırın heyecan korku ve telaş nedeniyle aşılması,
-Kusuru ortadan kaldıran hata 
-Etkin pişmanlık
-Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı,
-Karşılıklı hakaret
-İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı, 

Bu hallerde ortada suç vardır ancak sanık özel durumlarından ötürü cezalandırılmamaktadır. 

Mahkumiyet Kararı Nedir?
Suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olması halinde sanığın mahkumiyetine karar verilir. Sanığın mahkumiyet kararı hapis cezası ve/veya adli para cezası olabilir. 

Güvenlik Tedbiri Nedir?
Belirli bir cezaya mahkumiyet ve/veya güvenlik tedbirine karar verilebilir. Örneğin seçme ve seçilme hakkından mahrumiyet bir güvenlik tedbiridir.  

Ceza Davasının Hangi Hallerde Reddine Karar Verilir?
Ceza hukukçularının nadir olarak karşılaştıkları bir karar türüdür. Bir sanık aynı suçtan birden fazla ceza alamaz veya aynı konuda açılmış bir dava varsa davaya devam edilemez. Özellikle UYAP sisteminden sonra davanın reddi oranları iyice düşmüştür. 

Düşme Kararı Nedir?
Kanunda öngörülen düşme halleri, soruşturma veya kovuşturma şartlarının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde düşme kararı verilir. Örneğin takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme ile düşme kararı verilir. 

Durma Kararı Nedir? 
Durma kararı dava red kararı gibi nadir rastlanılan bir karar türüdür. Şarta bağlı soruşturmalarda veya kovuşturmalarda şartın gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde verilen karardır. Bu karar itiraza tabidir. 

Ceza Mahkemesi Kararları Hangi Hallerde Temyiz Edilebilir?
Ceza kararına karşı temyiz yolunun açık olduğu kararda belirtilir. 
Mahkemece verilen hüküm açısından katılan veya sanıkta  hükmün hukuka aykırı olduğuna dair bir kanaat hasıl olmuşsa veya hukuk kuralının uygulanmasında hata veya eksiklik olduğu kanaati varsa bu hüküm temyiz edilebilir. 
Örneğin adam öldürme davası asliye ceza mahkemesinde görülemez veya heyet halinde görülen davada hakimlerden biri eksikse veya duruşma savcısı yoksa hukuka kesin aykırılık hali söz konusudur. 

Ceza Davalarında Temyiz Süresi Ne Kadardır?
Temyiz süresi duruşmada hazır bulunanlar için 7 günlük temyiz süresine tabidir. Tarafın yokluğunda karar verilmiş ise o zaman hüküm gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilebilir. 

Ceza mahkemesi kararı temyiz edilmezse karar kesinleşir. 

Temyiz dilekçesinde temyiz nedenlerinin yazılması gerekir. 

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?
Ceza yargılaması sözlü yapılır. İş mahkemelerindeki yargılamaya benzer şekilde ceza davasında duruşma günü verilen karar kısa karar tabir edilir. Kısa kararda gerekçe bulunmaz. Taraflar gerekçeli kararda ne yazıldığını gördükten sonra temyiz dilekçesi vermek istiyorlarsa temyiz süresinin işlemesi durdurmak için vermiş oldukları dilekçeye süre tutum dilekçesi denir. Süre tutum dilekçesi verildiğinde kararın temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. 

Temyiz Aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fonksiyonu Nedir? 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı temyiz edilen ceza dosyasından tebliğname adını vermiş olduğumuz belgeye düzenleyerek kararın onanması veya bozulması konusundaki görüşünü temyiz incelemesinin yapılacağı ceza dairesine bildirir. 

Temyizin İncelemesinin Duruşmalı Yapılması Hangi Hallerde Söz Konusudur?
Sanık hakkında 10 yıl ve daha fazla mahkumiyet kararının verilmesi halinde sanığın veya katılanın temyiz başvurusunun talep etmesi halinde veya kendiliğinden duruşma yapılır. Taraflar duruşma günü bildirilir. Tutuklu sanıklar duruşmaya katılmayı isteyemezler. 

Yargıtay Ceza Dairesi Temyiz İstemi Hakkında Hangi Kararları Verebilir?
Yargıtayın kararı temyiz isteminin reddi veya hükmün bozulması şeklinde olur. 

Ceza yargılaması bir bütün halinde taraflar ve vekilleri açısından telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verebilir. Temyiz süresinin kaçırılması en sık rastlanan hatalardandır. 

Saygılarımla

Şahsi Cezasızlık Sebepleri Nelerdir? 
Hazırlık Soruşturması Nedir?
ve merak ettiğiniz pek çok konuya eski ve yeni site haritası bölümünden ulaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça güzel. Cevabına bulamadığınız sorularınızı okuduğunuz yazının alt tarafındaki yorum bölüme yazı yazarak sorabilirsiniz veya iletişim bölümünden e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder