26 Ocak 2015 Pazartesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın Görev ve Yetkileri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Kanunu'na aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir. 


Madde 27 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır:
1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek,
2. Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yapmak,
3. Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak,
4. Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük ve programlarını ve kurucularının hukuki durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetlemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak,
5. Siyasi partilerin kapatılması hakkında dava açmak,
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak,
7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcılarının görevlere ve bu görevlerden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek,
8. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcılarının yükselme ve ilerleme fişlerini düzenlemek,
9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarını ve personelini denetim ve gözetim altında bulundurmak veya bu denetim ve gözetimi tensip edeceği yardımcılarından birine yaptırmak,
10. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına naklen atanacak personelin inhalarını yapmak,
11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunla belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını uygulamak,
12. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihadların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,13. Siyasi partiler ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.

Yüce divan tartışmalarının yaşandığı bu günlerde Yargıtay Başsavcısının görevlerinin hatırlatmakta fayda var. Şayet ilgili bakanlar Yüce Divan sıfatıyla görev yapan Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmış olsalardı Yargıtay Başsavcısı ilk derece savcısı gibi görev yapacaktı. 

Geçmiş dönemde Yargıtay Başsavcıları Parti Kapatma Davaları ile gündeme gelmiştir. Yasal değişiklikle parti kapatma zorlaştığı ve kapatılacak parti yeni isimler altında devam ettiği için Yargıtay Başsavcıları bu yetkilerini fiilen kullanamıyorlar. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder