2 Şubat 2015 Pazartesi

İdari Para Cezası Nedir? Kabahatler Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Ne Yapılabilir?

Daha önceleri Türk Ceza Kanunu kapsamında yaptırıma bağlanan kabahatler 2005 yılında yürürlüğe giren Kabahatler Kanunu ile yaptırıma bağlanmıştır. 


Kabahatlerin yaptırıma bağlanması cumhuriyet savcılıklarının görev alanından çıkarılmış istisnai durumlar hariç idarenin kararı ilgililer kanunda kabahat olarak gösterilen davranışları yapmaları halinde eylemleri yaptırıma bağlanmıştır. Aslında bu kanunun amacı cumhuriyet savcılarının iş yükünü azaltmaktır. 

İdari para cezası vermeye idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. 

İdare tek başına vermiş olduğu karar ile ilgililer hakkında yaptırım uygulama hakkına sahip olmuş olsa da bu hak sınırsız ve itiraza kapalı değildir. İdari yaptırım kararına karşı 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvuru hakkı vardır. 15 gün geçtikten sonra yapılan başvuru süre aşımından reddedilir. Mahkemenin vermiş olduğu karara karşı da 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. 

Yapılan itirazların reddi halinde idari yaptırım kararı kesinleşmiş olur. Kesinleşen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur. Bazı kurumlar idari para cezalarını kendi icra servisleri vasıtasıyla tahsil ederlerken bazı kurumlar tahsilatı Maliye Bakanlığı aracılığıyla yaparlar. Maliye Bakanlığı tahsilat yaptıktan sonra bu durumu bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bildirmekle yükümlüdür. 

İlgili idari para cezasını doğrudan idari para cezasını kesme yetkisi olan kişiye de ödeyebilir. İdari para cezalarının soruşturulması ve yerine getirilmesi zamanaşımı sürelerine tabidir. Her birine tek tek burada yer verilmeyecektir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder